اینستاگرام شرکت دال فرم

09127219651-شرکت دال فرم اولین شرکت سیستم سقف یوبوت

لوگوی شرکت دال فرم مبحث 5 مقررات ساختمان
لوگوی شرکت دال فرم لوگوی وزارت راه و شهرسازی

مسئولین سازه سقف دال فرم

ارتباط با رئیس هئیت مدیره

ارتباط با رئیس هئیت مدیره

ارتباط با مدیر عامل

ارتباط با مدیر عامل

ارتباط با مدیر بخش فنی

ارتباط با مدیر بخش فنی

کاتالوگ دال فرم

دانلود کاتولگ

1- آموزش شرکتی به عوامل اجرا

1- آموزش شرکتی به عوامل اجرا 2- قالب بندی سقف 3- اجرای شبکه آرماتور پایینی 4- جاگذاری حجم های یوبوت 5- اجرای شبکه آرماتور بالایی و کنترل شرکتی 6- بتن ریزی 7- باز کردن قالب ها
بروشور شرکت دال فرم