اجرای اسکلت های بتنی در ساختمان

از آنجاییکه برخی از کارفرمایان تمایل دارند تا کلیه عملیات اجرایی اسکلت توسط یک تیم انجام پذیرد، این مجموعه آماده ارایه خدمات اجرای اسکلت بتنی سازه‌های مختلف با یک قرارداد مجزا میباشد. این عملیات شامل قالب‌بندی, آرماتوربندی و بتن‌ریزی کلیه اعضای سازه‌ای ( فونداسیون، دیوار حایل, ستون, دیوار برشی و سقف) می‌باشد.